Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en deelnemersovereenkomst

De navolgende deelnemersovereenkomst is van toepassing op alle diensten, trainingen en workshops van Stichting EssentieCoaching;

Door in te schrijven voor de opleiding EssentieCoaching® gaat u met ons een overeenkomst aan. De bijbehorende voorwaarden waarmee u akkoord gaat bij inschrijving, vindt u hieronder.

1.Doelgroep

De Opleiding EssentieCoaching® is bedoeld als deskundigheidsbevordering voor therapeuten, coaches, leidinggevenden of mensen die anderszins met mensen werken en kan worden gezien als bij- en nascholing. Zij bestaat uit een basisjaar en een verdiepingsjaar EssentieCoaching®. Het basisjaar kan echter ook losstaand daarvan als jaartraining gevolgd worden in het kader van bij- en nascholing.

Er wordt van uitgegaan dat de deelnemers een meerjarige (3 à 4 jaar) therapeutische, coaching of leidinggevende opleiding hebben gevolgd of een daarmee vergelijkbare hoeveelheid deeltijdopleidingen. Er zal gewerkt worden met een vaste groep deelnemers, waarbij de openheid om dit groeiproces met elkaar te delen een belangrijke rol speelt. Vooraf vindt een intakegesprek plaats en aan het eind van elk jaar ontvang je een certificaat. De training bestaat uit vijf driedaagse trainingen per jaar. De ‘Handleiding voor EssentieCoaching’ wordt tijdens de het basisjaar aangeboden. Wanneer ook de verdiepingsjaar met succes is doorlopen is het mogelijk lid te worden van het platform EssentieCoaches.

2. Aanmelding, toelating, betaling en bevestiging

1. Aanmelding geschiedt via de contactformulier op de websites of per telefoon/ via de mail.

2. Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt met de trainer voor een intakegesprek. Een intakeformulier wordt toegestuurd.

3. Het intakegesprek wordt gevoerd aan de hand van het intakeformulier. Na evaluatie door de trainer van het intakegesprek met de potentiële deelnemer, wordt besloten of die al dan niet toegelaten wordt. Dit wordt aan de desbetreffende persoon ter plekke medegedeeld. Deelnemer wordt verzocht om de inschrijfformulier op de website in te vullen.

4. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier wordt een nota opgestuurd voor het inschrijfgeld. Inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld (1/3 van de totale deelnamekosten is ontvangen op rekeningnummer zoals vermeld op de nota van Stichting EssentieCoaching, onder vermelding van: Basis opleiding EssentieCoaching® en het betreffende jaartal of verdieping opleiding EssentieCoaching® en het betreffende jaartal.

5. Facturering van het resterende trainingsgeld vindt plaats na ontvangst van het inschrijfgeld. Het trainingsgeld dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de training op de aangegeven rekening van Stichting EssentieCoaching bijgeschreven te zijn. Indien de deelnemer zich niet aan bovenstaande termijnen met betrekking tot betaling houdt, kan Opleiding EssentieCoaching® de deelnemer toegang tot de training weigeren. Betaling dient te geschieden door overmaking op het rekeningnummer dat vermeld is op de nota, onder vermelding van de naam van de opleiding EssentieCoaching® en het betreffende jaartal. De inschrijf– en trainingstarieven worden op de website www.opleidingessentiecoaching.nl vermeld. Opleiding EssentieCoaching® behoudt zich het recht voor haar trainingstarieven aan te passen, tenzij het trainingstarief reeds schriftelijk aan de deelnemer bevestigd is. De training is vrij van BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Opleiding EssentieCoaching® heeft het recht om ten gevolge van eventuele wetswijzigingen op de Btw-heffing de opleidingsprijzen per direct aan te passen.

6. In het trainingsgeld zijn de kosten van de Handleiding inbegrepen. De aanbevolen syllabi en leerboeken zijn niet inbegrepen. Reiskosten, parkeerkosten en consumptiekosten zijn altijd voor rekening van de deelnemer.

7. Bij niet dan wel bij onvolledige betaling geeft Opleiding EssentieCoaching® de vordering ter zake de openstaande bedragen uit handen aan een advocaat ter incassering. Het honorarium van deze advocaat inclusief de kosten van derden (deurwaarder en griffierecht)  zullen doorgerekend worden aan de deelnemer. Over de hoofdsom zal de wettelijke rente worden berekend vanaf de dag volgende op de dag dat het trainingsgeld voldaan had moeten zijn.

8. Een maand voor de training begint ontvangt de deelnemer een uitnodiging per email met nadere gegevens omtrent de training, opleidingslocatie, routebeschrijving en een adressenlijst van de deelnemers. Als de gewenste training is volgeboekt wordt dat gemeld en zal, zo mogelijk een alternatief worden geboden.

9. Na de inschrijving heb je maximaal 14 dagen bedenktijd en kun je kosteloos opzeggen.

3. Trainingsuitvoering

Opleiding EssentieCoaching® verzorgt de training overeenkomstig de beschrijving in het trainings programma zoals vermeld op de website: www.opleidingessentiecoaching.nl Geringe inhoudelijke afwijkingen blijven voorbehouden.

4. Beëindiging en verschuiving

1. Voor de opleiding EssentieCoaching® schrijft u zich in voor de complete duur van de training. Alleen in geval van ernstige ziekte, overlijden of indien sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, kan de training tussentijds zonder extra kosten worden beëindigd. In alle andere gevallen bent u het lesgeld van de gehele training verschuldigd, verminderd met de reeds betaalde termijnen. Hetzelfde geldt als de deelnemer een deel van de training mist.

Voor het voortijdig beëindigen van de training dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan. Indien er dwingende redenen zijn waardoor er niet van de deelnemer kan worden verwacht de training op dat moment voort te zetten, is tijdelijke stopzetting mogelijk.  In het eerstvolgende  trainingsjaar aansluitend op de tijdelijke stopzetting kunt U de training voortzetten. Beoordeling of deze bepaling van toepassing is, geschiedt altijd door de Opleiding EssentieCoaching® op basis van een schriftelijk verzoek. Betaling kan hierdoor niet worden uitgesteld totdat u de training weer voortzet. U bent dan tijdens het inhaalgedeelte geen trainingsgeld verschuldigd, behalve het bedrag van de jaarlijkse prijsverhoging.

2. Annuleringskosten voor deze training zijn, ongeacht de reden van afmelding (in % van het cursusgeld):

  • Tot drie maanden voor aanvang: € 100,00 administratiekosten.
  • Tot één maand voor aanvang 50% van het inschrijfgeld (inschrijfgeld is 1/3 van de totale deelname kosten).
  • Vanaf de startdatum training: volledig deelnamegeld, tenzij je plaats kan worden ingenomen door iemand anders. Dit moet wel in overleg met de trainer plaatsvinden.

5. Afwezigheid tijdens de training

Indien de deelnemer één van de trainingsdagen niet kan volgen wegens een zwaarwegende gebeurtenis of wegens overmacht dan wel om andere redenen, dient de trainer onverwijld daarvan op de hoogte te worden gebracht. In overleg met de deelnemer bekijkt de trainer op welke wijze de gemiste trainingsdag ingehaald kan worden.

6. Examenreglement en certificaat

Tijdens de opleiding EssentieCoaching® wordt per jaar 260 studie belasting uren (sbu) inspanning verwacht. Dat betekent 140 contacturen, waarvan er maximaal 10 gemist mogen worden zonder compensatieregeling. Daarna moet in overleg met de trainer gecompenseerd worden.

Daarnaast wordt 100 sbu thuisstudie verwacht, 16 sbu intervisiebijeenkomsten, en 4 sbu voor supervisie. Voor het verkrijgen van een certificaat dient de deelnemer zich te houden aan de normen voor het afronden van de opleiding zoals verwoord in de Eindtermen per training.

7. Wijziging dan wel annulering door Opleiding EssentieCoaching®

1. Opleiding EssentieCoaching® behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het trainingsrooster en/of de trainingstijden. Opleiding EssentieCoaching® streeft er naar de training conform het gepubliceerde rooster en trainingsprogramma te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een training door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In dat geval zal Opleiding EssentieCoaching® al het redelijke in het werk stellen om de training te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde trainingsgelden (deels) worden gerestitueerd. Voorts behoudt Opleiding EssentieCoaching® zich het recht voor een geplande training wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven deelnemers zullen voor aanvang van de training van een dergelijke annulering bericht ontvangen.

2. Bij ziekte en/of verhindering van een docent spant Opleiding EssentieCoaching® zich in voor vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opleiding EssentieCoaching® u hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De lesdag zal dan opnieuw worden ingepland. Uitval van een trainer of trainingsdag geeft de student geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden, ook niet wanneer door overmacht Opleiding EssentieCoaching® hier enig voordeel van ondervindt.

8. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal, aanvullende documentatie, intervisieopdrachten en alle overige door Opleiding EssentieCoaching® in het kader van de training gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij Opleiding EssentieCoaching® berusten.

2. De audio opnamen die tijdens de training gemaakt worden zijn uitsluitend bedoeld voor de deelnemers en mogen niet aan derden worden verstrekt.

3. Het is de deelnemers niet toegestaan de in het voorgaande lid bedoelde materialen, documenten e.d. in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Opleiding EssentieCoaching®

4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande paragrafen is het de deelnemers, in de uitoefening van hun functie/beroep en overigens in overeenstemming met het doel van de opleiding, toegestaan de verstrekte materialen, documenten e.d. te gebruiken mits auteursrecht wordt vermeld.

9. Aansprakelijkheid

Ofschoon Opleiding EssentieCoaching® zich zal inspannen haar trainingen naar beste inzicht en vermogen te (doen) geven, is  Opleiding EssentieCoaching® behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van  Opleiding EssentieCoaching® of haar trainers niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het gebruik van het trainingsmateriaal, de inhoud van de training, de toepassing of het resultaat daarvan. De deelnemer verplicht zich Opleiding EssentieCoaching® voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren. Dit geldt ook voor schade aan de trainingslocatie die door de deelnemers is toegebracht.

10. Klachtenprocedure

Bij klachten of geschillen wordt contact opgenomen met de trainer. Indien er een onafhankelijke derde nodig blijkt kan de deelnemer een beroep doen op de het klachtenreglement van Stichting EssentieCoaching.

11. Diversen

1. Gedragsregels en veiligheid.

De deelnemer is verplicht de gedragsregels en veiligheidsvoorschriften, die ter plaatse van de training gelden, in acht te nemen.

2. Geheimhouding en beveiliging.

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Iedere partij is gehouden deze informatie, voor zover deze is verstrekt in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager, op eerste verzoek van de wederpartij aan deze terug te geven dan wel op verzoek te vernietigen, cq uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de andere partij te verstrekken aan derden.

3. Indien er ten tijde van de training wijzigingen zijn in tenaamstelling, adres en e-mailadres, dient de trainer daarvan tijdig op de hoogte te worden gesteld.

4. De gegevens die deelnemers aan de Opleiding EssentieCoaching® verstrekken, worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Stichting EssentieCoaching. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van trainingsbegeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten van de Opleiding EssentieCoaching® of daaraan gerelateerde informatie.

12. Hardheidsclausule

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter te Zwolle, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Zwolle.

Deventer, 16 maart 2015

 

2014 - 2017 Copyright EssentieCoaching - Opleidingen voor professionals